Fundar 2690 Resultados para: egw

 • egw de martura ton qeon epikaloumai epi thn emhn yuchn oti feidomenoV umwn ouketi hlqon eiV korinqon (II Coríntios 1, 23)

 • ei gar egw lupw umaV kai tiV estin o eufrainwn me ei mh o lupoumenoV ex emou (II Coríntios 2, 2)

 • w de ti carizesqe kai egw kai gar egw ei ti kecarismai w kecarismai di umaV en proswpw cristou (II Coríntios 2, 10)

 • thn de authn antimisqian wV teknoiV legw platunqhte kai umeiV (II Coríntios 6, 13)

 • ou proV katakrisin legw proeirhka gar oti en taiV kardiaiV hmwn este eiV to sunapoqanein kai suzhn (II Coríntios 7, 3)

 • ou kat epitaghn legw alla dia thV eterwn spoudhV kai to thV umeteraV agaphV gnhsion dokimazwn (II Coríntios 8, 8)

 • mhpwV ean elqwsin sun emoi makedoneV kai eurwsin umaV aparaskeuastouV kataiscunqwmen hmeiV ina mh legwmen umeiV en th upostasei tauth thV kauchsewV (II Coríntios 9, 4)

 • autoV de egw pauloV parakalw umaV dia thV praothtoV kai epieikeiaV tou cristou oV kata proswpon men tapeinoV en umin apwn de qarrw eiV umaV (II Coríntios 10, 1)

 • palin legw mh tiV me doxh afrona einai ei de mhge kan wV afrona dexasqe me ina mikron ti kagw kauchswmai (II Coríntios 11, 16)

 • kata atimian legw wV oti hmeiV hsqenhsamen en w d an tiV tolma en afrosunh legw tolmw kagw (II Coríntios 11, 21)

 • diakonoi cristou eisin parafronwn lalw uper egw en kopoiV perissoterwV en plhgaiV uperballontwV en fulakaiV perissoterwV en qanatoiV pollakiV (II Coríntios 11, 23)

 • tiV asqenei kai ouk asqenw tiV skandalizetai kai ouk egw puroumai (II Coríntios 11, 29)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina