Fundar 110 Resultados para: ecwn

 • kai egeneto en tw fugein abiaqar uion abimelec proV dauid kai autoV meta dauid eiV keila katebh ecwn efoud en th ceiri autou (I Samuel 23, 6)

 • uioi nadab salad kai affaim kai apeqanen salad ouk ecwn tekna (I Crônicas 2, 30)

 • kai uioi iadae acisamai ieqer iwnaqan kai apeqanen ieqer ouk ecwn tekna (I Crônicas 2, 32)

 • kai exegerqeiV ek thV nhsteiaV dierrhgmena ecwn ta imatia kai thn ieran esqhta kamyaV ta gonata kai ekteinaV taV ceiraV proV ton kurion elegon (Esdras 8, 70)

 • kagw monoV eporeuomhn pleonakiV eiV ierosoluma en taiV eortaiV kaqwV gegraptai panti tw israhl en prostagmati aiwniw taV aparcaV kai taV dekataV twn genhmatwn kai taV prwtokouriaV ecwn (Tobias 1, 6)

 • edwka to paidion mou epta andrasin kai opote ean eiseporeuonto proV authn apeqnhskosan upo thn nukta alla to nun ecwn hdewV ginou (Tobias 7, 11)

 • o de mardocaioV exhlqen estolismenoV thn basilikhn stolhn kai stefanon ecwn crusoun kai diadhma bussinon porfuroun idonteV de oi en sousoiV ecarhsan (Ester 8, 15)

 • ti gar mh dia kenhV kekraxetai onoV agrioV all' h ta sita zhtwn ei de kai rhxei fwnhn bouV epi fatnhV ecwn ta brwmata (Jó 6, 5)

 • tauta ecwn en seautw oida oti panta dunasai adunatei de soi ouqen (Jó 10, 13)

 • kai egenomhn wsei anqrwpoV ouk akouwn kai ouk ecwn en tw stomati autou elegmouV (Salmos 37, 15)

 • diesafeito de kai wV sofian ecwn anhnegken qusian egkainismou kai thV teleiwsewV tou ierou (II Macabeus 2, 9)

 • wfqh gar tiV ippoV autoiV foberon ecwn ton epibathn kai kallisth sagh diakekosmhmenoV feromenoV de rudhn eneseisen tw hliodwrw taV emprosqiouV oplaV o de epikaqhmenoV efaineto crushn panoplian ecwn (II Macabeus 3, 25)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina