Fundar 1682 Resultados para: ean

 • gunh de ean koma doxa auth estin oti h komh anti peribolaiou dedotai auth (I Coríntios 11, 15)

 • ean eiph o pouV oti ouk eimi ceir ouk eimi ek tou swmatoV ou para touto ouk estin ek tou swmatoV (I Coríntios 12, 15)

 • kai ean eiph to ouV oti ouk eimi ofqalmoV ouk eimi ek tou swmatoV ou para touto ouk estin ek tou swmatoV (I Coríntios 12, 16)

 • ean taiV glwssaiV twn anqrwpwn lalw kai twn aggelwn agaphn de mh ecw gegona calkoV hcwn h kumbalon alalazon (I Coríntios 13, 1)

 • kai ean ecw profhteian kai eidw ta musthria panta kai pasan thn gnwsin kai ean ecw pasan thn pistin wste orh meqistanein agaphn de mh ecw ouqen eimi (I Coríntios 13, 2)

 • kai ean ywmisw panta ta uparconta mou kai ean paradw to swma mou ina kauqhswmai agaphn de mh ecw ouden wfeloumai (I Coríntios 13, 3)

 • nuni de adelfoi ean elqw proV umaV glwssaiV lalwn ti umaV wfelhsw ean mh umin lalhsw h en apokaluyei h en gnwsei h en profhteia h en didach (I Coríntios 14, 6)

 • omwV ta ayuca fwnhn didonta eite auloV eite kiqara ean diastolhn toiV fqoggoiV mh dw pwV gnwsqhsetai to auloumenon h to kiqarizomenon (I Coríntios 14, 7)

 • kai gar ean adhlon fwnhn salpigx dw tiV paraskeuasetai eiV polemon (I Coríntios 14, 8)

 • outwV kai umeiV dia thV glwsshV ean mh eushmon logon dwte pwV gnwsqhsetai to laloumenon esesqe gar eiV aera lalounteV (I Coríntios 14, 9)

 • ean oun mh eidw thn dunamin thV fwnhV esomai tw lalounti barbaroV kai o lalwn en emoi barbaroV (I Coríntios 14, 11)

 • ean gar proseucwmai glwssh to pneuma mou proseucetai o de nouV mou akarpoV estin (I Coríntios 14, 14)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina