Fundar 10 Resultados para: amessai

  • kai ton amessai katesthsen abessalwm anti iwab epi thV dunamewV kai amessai uioV androV kai onoma autw ioqor o israhlithV outoV eishlqen proV abigaian qugatera naaV adelfhn sarouiaV mhtroV iwab (II Samuel 17, 25)
  • kai tw amessai ereite ouci ostoun mou kai sarx mou su kai nun tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih ei mh arcwn dunamewV esh enwpion emou pasaV taV hmeraV anti iwab (II Samuel 19, 14)

  • kai eipen o basileuV proV amessai bohson moi ton andra iouda treiV hmeraV su de autou sthqi (II Samuel 20, 4)

  • kai eporeuqh amessai tou bohsai ton ioudan kai ecronisen apo tou kairou ou etaxato autw dauid (II Samuel 20, 5)

  • kai autoi para tw liqw tw megalw tw en gabawn kai amessai eishlqen emprosqen autwn kai iwab periezwsmenoV manduan to enduma autou kai ep' autw periezwsmenoV macairan ezeugmenhn epi thV osfuoV autou en kolew authV kai h macaira exhlqen kai epesen (II Samuel 20, 8)

  • kai eipen iwab tw amessai ei ugiaineiV su adelfe kai ekrathsen h ceir h dexia iwab tou pwgwnoV amessai tou katafilhsai auton (II Samuel 20, 9)

  • kai amessai ouk efulaxato thn macairan thn en th ceiri iwab kai epaisen auton en auth iwab eiV thn yoan kai execuqh h koilia autou eiV thn ghn kai ouk edeuterwsen autw kai apeqanen kai iwab kai abessa o adelfoV autou ediwxen opisw sabee uiou bocori (II Samuel 20, 10)
  • kai amessai pefurmenoV en tw aimati en mesw thV tribou kai eiden o anhr oti eisthkei paV o laoV kai apestreyen ton amessai ek thV tribou eiV agron kai eperriyen ep' auton imation kaqoti eiden panta ton ercomenon ep' auton esthkota (II Samuel 20, 12)

  • kai ge su egnwV osa epoihsen moi iwab uioV sarouiaV osa epoihsen toiV dusin arcousin twn dunamewn israhl tw abennhr uiw nhr kai tw amessai uiw ieqer kai apekteinen autouV kai etaxen ta aimata polemou en eirhnh kai edwken aima aqwon en th zwnh autou th en th osfui autou kai en tw upodhmati autou tw en tw podi autou (I Reis 2, 5)

  • arconteV patriwn diakosioi tessarakonta duo kai amessai uioV esdrihl (Neemias 21, 13)

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina