Fundar 244 Resultados para: abraam

 • edwken de abraam panta ta uparconta autou isaak tw uiw autou (Gênesis 25, 5)

 • kai toiV uioiV twn pallakwn autou edwken abraam domata kai exapesteilen autouV apo isaak tou uiou autou eti zwntoV autou proV anatolaV eiV ghn anatolwn (Gênesis 25, 6)

 • tauta de ta eth hmerwn zwhV abraam osa ezhsen ekaton ebdomhkonta pente eth (Gênesis 25, 7)

 • kai eklipwn apeqanen abraam en ghrei kalw presbuthV kai plhrhV hmerwn kai proseteqh proV ton laon autou (Gênesis 25, 8)

 • ton agron kai to sphlaion o ekthsato abraam para twn uiwn cet ekei eqayan abraam kai sarran thn gunaika autou (Gênesis 25, 10)

 • egeneto de meta to apoqanein abraam euloghsen o qeoV isaak ton uion autou kai katwkhsen isaak para to frear thV orasewV (Gênesis 25, 11)

 • autai de ai geneseiV ismahl tou uiou abraam on eteken agar h paidiskh sarraV tw abraam (Gênesis 25, 12)

 • kai autai ai geneseiV isaak tou uiou abraam abraam egennhsen ton isaak (Gênesis 25, 19)

 • egeneto de limoV epi thV ghV cwriV tou limou tou proteron oV egeneto en tw cronw tw abraam eporeuqh de isaak proV abimelec basilea fulistiim eiV gerara (Gênesis 26, 1)

 • kai paroikei en th gh tauth kai esomai meta sou kai euloghsw se soi gar kai tw spermati sou dwsw pasan thn ghn tauthn kai sthsw ton orkon mou on wmosa abraam tw patri sou (Gênesis 26, 3)

 • anq' wn uphkousen abraam o pathr sou thV emhV fwnhV kai efulaxen ta prostagmata mou kai taV entolaV mou kai ta dikaiwmata mou kai ta nomima mou (Gênesis 26, 5)

 • kai palin isaak wruxen ta freata tou udatoV a wruxan oi paideV abraam tou patroV autou kai enefraxan auta oi fulistiim meta to apoqanein abraam ton patera autou kai epwnomasen autoiV onomata kata ta onomata a epwnomasen abraam o pathr autou (Gênesis 26, 18)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina