Fundar 244 Resultados para: abraam

 • kai eqhken o paiV thn ceira autou upo ton mhron abraam tou kuriou autou kai wmosen autw peri tou rhmatoV toutou (Gênesis 24, 9)

 • kai eipen kurie o qeoV tou kuriou mou abraam euodwson enantion emou shmeron kai poihson eleoV meta tou kuriou mou abraam (Gênesis 24, 12)

 • kai estai h parqenoV h an egw eipw epiklinon thn udrian sou ina piw kai eiph moi pie kai taV kamhlouV sou potiw ewV an pauswntai pinousai tauthn htoimasaV tw paidi sou isaak kai en toutw gnwsomai oti epoihsaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 14)

 • kai egeneto pro tou suntelesai auton lalounta en th dianoia kai idou rebekka exeporeueto h tecqeisa baqouhl uiw melcaV thV gunaikoV nacwr adelfou de abraam ecousa thn udrian epi twn wmwn authV (Gênesis 24, 15)

 • kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV tou kuriou mou abraam oV ouk egkatelipen thn dikaiosunhn autou kai thn alhqeian apo tou kuriou mou eme euodwken kurioV eiV oikon tou adelfou tou kuriou mou (Gênesis 24, 27)

 • kai eipen paiV abraam egw eimi (Gênesis 24, 34)

 • kai elqwn shmeron epi thn phghn eipa kurie o qeoV tou kuriou mou abraam ei su euodoiV thn odon mou hn nun egw poreuomai ep' authn (Gênesis 24, 42)

 • kai eiph moi kai su pie kai taiV kamhloiV sou udreusomai auth h gunh hn htoimasen kurioV tw eautou qeraponti isaak kai en toutw gnwsomai oti pepoihkaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 44)

 • kai eudokhsaV prosekunhsa kuriw kai euloghsa kurion ton qeon tou kuriou mou abraam oV euodwsen moi en odw alhqeiaV labein thn qugatera tou adelfou tou kuriou mou tw uiw autou (Gênesis 24, 48)

 • egeneto de en tw akousai ton paida ton abraam twn rhmatwn toutwn prosekunhsen epi thn ghn kuriw (Gênesis 24, 52)

 • kai exepemyan rebekkan thn adelfhn autwn kai ta uparconta authV kai ton paida ton abraam kai touV met' autou (Gênesis 24, 59)

 • prosqemenoV de abraam elaben gunaika h onoma cettoura (Gênesis 25, 1)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina