Fundar 505 Resultados para: Qeon

 • kai eparaV lwt touV ofqalmouV autou eiden pasan thn pericwron tou iordanou oti pasa hn potizomenh pro tou katastreyai ton qeon sodoma kai gomorra wV o paradeisoV tou qeou kai wV h gh aiguptou ewV elqein eiV zogora (Gênesis 13, 10)

 • eipen de abram proV basilea sodomwn ektenw thn ceira mou proV ton qeon ton uyiston oV ektisen ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 14, 22)

 • eipen de abraam proV ton qeon ismahl outoV zhtw enantion sou (Gênesis 17, 18)

 • proshuxato de abraam proV ton qeon kai iasato o qeoV ton abimelec kai thn gunaika autou kai taV paidiskaV autou kai etekon (Gênesis 20, 17)

 • nun oun omoson moi ton qeon mh adikhsein me mhde to sperma mou mhde to onoma mou alla kata thn dikaiosunhn hn epoihsa meta sou poihseiV met' emou kai th gh h su parwkhsaV en auth (Gênesis 21, 23)

 • kai eipen mh epibalhV thn ceira sou epi to paidarion mhde poihshV autw mhden nun gar egnwn oti fobh ton qeon su kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di' eme (Gênesis 22, 12)

 • kai exorkiw se kurion ton qeon tou ouranou kai ton qeon thV ghV ina mh labhV gunaika tw uiw mou isaak apo twn qugaterwn twn cananaiwn meq' wn egw oikw en autoiV (Gênesis 24, 3)

 • kai eudokhsaV prosekunhsa kuriw kai euloghsa kurion ton qeon tou kuriou mou abraam oV euodwsen moi en odw alhqeiaV labein thn qugatera tou adelfou tou kuriou mou tw uiw autou (Gênesis 24, 48)

 • kai apostreyh me meta swthriaV eiV ton oikon tou patroV mou kai estai moi kurioV eiV qeon (Gênesis 28, 21)

 • kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou eidoV qeou eidon gar qeon proswpon proV proswpon kai eswqh mou h yuch (Gênesis 32, 31)

 • kai esthsen ekei qusiasthrion kai epekalesato ton qeon israhl (Gênesis 33, 20)

 • eipen de autoiV th hmera th trith touto poihsate kai zhsesqe ton qeon gar egw foboumai (Gênesis 42, 18)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina