Fundar 102 Resultados para: Ammwn

 • kai epataxen auton israhl fonw macairhV kai katekurieusan thV ghV autou apo arnwn ewV iabok ewV uiwn amman oti iazhr oria uiwn ammwn estin (Números 21, 24)

 • plhn eiV ghn uiwn ammwn ou proshlqomen panta ta sugkurounta ceimarrou iabok kai taV poleiV taV en th oreinh kaqoti eneteilato hmin kurioV o qeoV hmwn (Deuteronômio 2, 37)

 • oti plhn wg basileuV basan kateleifqh apo twn rafain idou h klinh autou klinh sidhra idou auth en th akra twn uiwn ammwn ennea phcwn to mhkoV authV kai tessarwn phcwn to euroV authV en phcei androV (Deuteronômio 3, 11)

 • shwn ton basilea twn amorraiwn oV katwkei en esebwn kurieuwn apo arohr h estin en th faraggi kata meroV thV faraggoV kai to hmisu thV galaad ewV iabok oria uiwn ammwn (Josué 12, 2)

 • pasaV taV poleiV shwn basilewV amorraiwn oV ebasileusen en esebwn ewV twn oriwn uiwn ammwn (Josué 13, 10)

 • kai egeneto ta oria autwn iazhr pasai ai poleiV galaad kai to hmisu ghV uiwn ammwn ewV arohr h estin kata proswpon rabba (Josué 13, 25)

 • kai salabin kai ammwn kai silaqa (Josué 19, 42)

 • kai proshgagen proV auton pantaV touV uiouV ammwn kai amalhk kai eporeuqh kai epataxen ton israhl kai eklhronomhsen thn polin twn foinikwn (Juízes 3, 13)

 • kai proseqento oi uioi israhl poihsai to ponhron enanti kuriou kai elatreusan taiV baalim kai taiV astarwq kai toiV qeoiV sidwnoV kai toiV qeoiV mwab kai toiV qeoiV uiwn ammwn kai toiV qeoiV twn allofulwn kai egkatelipon ton kurion kai ouk edouleusan autw (Juízes 10, 6)

 • kai equmwqh orgh kurioV en tw israhl kai apedoto autouV en ceiri allofulwn kai en ceiri uiwn ammwn (Juízes 10, 7)

 • kai diebhsan oi uioi ammwn ton iordanhn ekpolemhsai kai en tw iouda kai beniamin kai en tw oikw efraim kai eqlibhsan oi uioi israhl sfodra (Juízes 10, 9)

 • kai eipen kurioV proV touV uiouV israhl ouci oi aiguptioi kai oi amorraioi kai oi uioi ammwn kai mwab kai oi allofuloi (Juízes 10, 11)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina