Fundar 18 Resultados para: Ptolemeusz

 • Ezt olvassuk bennük: "A zsidó Mardokeus a második volt Achasvéros király után, a zsidók elõtt tekintélyes ember, testvérei sokaságának körében pedig kedves, mert népe javát kereste, a fajtájának boldogulása érdekében szólt." (a) Mardokeus így szólt: "Mindent Isten vitt végbe. (b) Emlékezz az álomra, amelyet ezekkel az eseményekkel kapcsolatban láttam - semmi sem maradt beteljesületlenül: (c) sem a kis forrás, amely folyóvá dagadt, sem a fény, amely felragyogott, sem a nap, sem pedig a víz bõsége. Eszter ez a folyó, akit a király felségül vett és királynévá tett. (d) A két sárkány én vagyok meg Ámán. (e) A nemzetek azok, akik összegyûltek, hogy kiirtsák a zsidók nevét. (f) Népem, Izrael az Istenhez kiáltott és megszabadult. Mert az Úr óvott meg minket ezektõl a bajoktól. Az Úr vitte végbe ezeket a jeleket és csodákat, amilyeneket a pogányok között nem mûvelt soha. (g) Valójában õ rendelt két sorsot, egyet Isten népe javára, egyet a pogány népek számára. (h) S ezek a sorsok beteljesedtek minden népen az õ terve szerint a meghatározott órában, idõben és napon. (i) Isten akkor megemlékezett népérõl, s igazságot szolgáltatott örökségének. (k) Ezért ezek a napok, Adar hónap tizennegyedik és tizenötödik napja az ünnepi összejövetel, az öröm és vigasság napjai lesznek az Úr színe elõtt minden nemzedéken át, örökkön-örökké népében, Izraelben." (l) Ptolemeusz és Kleopatra uralkodásának 4. évében Dosziteus, aki papnak és levita származásúnak mondta magát, valamint fia, Ptolemeusz hozták ezt a purimra vonatkozó levelet. Azt állították róla, hogy hiteles és a jeruzsálemi közösségbõl való Lüzimachosz fordította le, Ptolemeusznak a fia. (Eszter könyve 10, 3)

 • Háborút indított Egyiptom királya, Ptolemeusz ellen. Ptolemeusz megfutamodott elõle és elmenekült, de sokan áldozatul estek. (Makkabeusok I. könyve 1, 18)

 • Ptolemeusz király így válaszolt: "Boldog az a nap, amelyen visszatértél õseidnek honába és elfoglaltad trónjukat! (Makkabeusok I. könyve 10, 55)

 • Ptolemeusz és lánya, Kleopátra elhagyták Egyiptomot, és a 162. esztendõben Ptolemaiszba mentek. (Makkabeusok I. könyve 10, 57)

 • Mihelyt bevonult a városokba, Ptolemeusz helyõrséget rendelt seregébõl minden városba. (Makkabeusok I. könyve 11, 3)

 • Ptolemeusz hatalmába kerítette a partvidék minden városát, egészen a tenger mellett fekvõ Szeleukiáig. Gonosz terveket szõtt Alexander ellen. (Makkabeusok I. könyve 11, 8)

 • Ptolemeusz bevonult Antiochiába és föltette Ázsia diadémját. Így két diadémot viselt a fején, az egyiptomit és az ázsiait. (Makkabeusok I. könyve 11, 13)

 • Amikor Alexander értesült a dologról, hadat indított ellene. Ptolemeusz is kivonult, nagy sereggel szembeszállt vele és legyõzte. (Makkabeusok I. könyve 11, 15)

 • Alexander Arábiába menekült, hogy ott védelmet keressen. Így Ptolemeusz király lett a gyõztes. (Makkabeusok I. könyve 11, 16)

 • Három napra rá Ptolemeusz is meghalt. Az erõdökbe telepített helyõrséget a lakosság megölte. (Makkabeusok I. könyve 11, 18)

 • "A római konzul, Luciusz üdvözletét küldi Ptolemeusz királyának. (Makkabeusok I. könyve 15, 16)

 • Akkoriban Abubusz fia, Ptolemeusz volt Jerikó síkságának a parancsnoka. Sok ezüstje, aranya volt, (Makkabeusok I. könyve 16, 11)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina