Fundar 162 Resultados para: trideset

 • Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. (Knjiga Postanka 5, 3)

 • Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 5)

 • Po roðenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 16)

 • A pravit æeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu. (Knjiga Postanka 6, 15)

 • Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah. (Knjiga Postanka 11, 12)

 • Kad je Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber. (Knjiga Postanka 11, 14)

 • Kad su Eberu bile trideset i èetiri godine, rodi mu se Peleg. (Knjiga Postanka 11, 16)

 • Po roðenju Pelegovu Eber je živio èetiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 17)

 • Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu. (Knjiga Postanka 11, 18)

 • Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug. (Knjiga Postanka 11, 20)

 • Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor. (Knjiga Postanka 11, 22)

 • "Neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje naðe možda samo trideset?" - opet æe on. "Neæu to uèiniti", odgovori, "ako ih ondje naðem samo trideset." (Knjiga Postanka 18, 30)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina