Fundar 10 Resultados para: straža

  • A kao zalazna straža za sve tabore krenu, u svojim èetama, zastava tabora Danovaca. Nad njihovom je vojskom stajao Ahiezer, sin Amišadajev. (Knjiga Brojeva 10, 25)

  • slušaj što govore; ohrabrit æeš se i napast æeš na tabor." On siðe sa svojim momkom Purom do prvih taborskih straža. (Knjiga o sucima 7, 11)

  • A dotle jedna straža filistejska bijaše izišla prema klancu kod Mikmasa. (Prva knjiga o Samuelu 13, 23)

  • A Urija odgovori Davidu: "Kovèeg, Izrael i Juda borave pod šatorima, moj gospodar Joab i straža moga gospodara borave na otvorenu polju, a ja da uðem u svoju kuæu da jedem i da pijem i da spavam sa svojom ženom? Živoga mi Jahve, i tako mi tvoga života, zaista neæu uèiniti nešto takvo!" (Druga knjiga o Samuelu 11, 11)

  • Kad je Jehu završio prinos paljenice, naredi tjelesnoj straži i dvoranima: "Uðite, pobijte ih! Nitko neka ne iziðe!" Tjelesna straža i dvorani uðoše, pobiše ih oštricom maèa i prodriješe sve do svetišta Baalova hrama. (Druga knjiga o kraljevima 10, 25)

  • Šufimu i Hosi na zapad Šaleketskim vratima, na putu koji vodi k usponu; straža je bila do straže. (Prva knjiga Ljetopisa 26, 16)

  • Jer je tisuæu godina u oèima tvojim k'o juèerašnji dan koji je minuo i kao straža noæna. (Psalmi 90, 4)

  • Duša moja èeka Gospodina više no zoru straža noæna; više no zoru straža noæna (Psalmi 130, 6)

  • No Daniel se mudrim i umnim rijeèima obrati na Arjoka, zapovjednika kraljevskih straža, koji bijaše izišao da pogubi mudrace babilonske. (Daniel 2, 14)

  • Uz Dom svoj utaborit æu se kao straža, protiv onih koji odlaze i dolaze; tlaèitelj neæe više ovud prolaziti, jer njegovu sam uvidio bijedu. (Zaharija 9, 8)


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina