Fundar 298 Resultados para: kæeri

 • Sinovi tvoji i kæeri tvoje bit æe predavani drugome narodu. Oèi æe tvoje svaki dan kapati gledajuæi za njima, ali ruka tvoja neæe moæi ništa. (Ponovljeni zakon 28, 32)

 • Sinove æeš i kæeri raðati, ali tvoji neæe biti jer æe u sužanjstvo odlaziti. (Ponovljeni zakon 28, 41)

 • U tjeskobi i jadu, kojima æe te neprijatelj tvoj pritisnuti, jest æeš plod utrobe svoje - meso sinova svojih i kæeri svojih koje ti dadne Jahve, Bog tvoj. (Ponovljeni zakon 28, 53)

 • Vidje to Jahve i u gnjevu svojem odbaci sinove svoje i kæeri. (Ponovljeni zakon 32, 19)

 • Tada uze Jošua Akana, sina Zerahova, i srebro, plašt i zlatnu šipku, i sve sinove i kæeri njegove, volove njegove i magarad, i ovce, šator njegov i sve što bijaše njegovo te ga izvede u dolinu Akor. Pratio ih sav Izrael. (Jošua 7, 24)

 • A Selofhad, sin Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manašeova, nije imao sinova nego samo kæeri. Evo im imena: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. (Jošua 17, 3)

 • Kæeri Manašeove dobiše baštinu meðu njegovim sinovima, a zemlja gileadska pripala je drugim sinovima Manašeovim. (Jošua 17, 6)

 • ženili se njihovim kæerima i davali svoje kæeri njihovim sinovima i služili njihovim bogovima. (Knjiga o sucima 3, 6)

 • Kada se Jiftah vratio kuæi u Mispu, gle, iziðe mu u susret kæi plešuæi uza zvuke bubnjeva. Bijaše mu ona jedinica, osim nje nije imao ni sina ni kæeri. (Knjiga o sucima 11, 34)

 • Ugledavši je, razdrije svoje haljine i zakuka: "Jao, kæeri moja, u veliku me tugu bacaš! Zar mi baš ti moraš donijeti nesreæu! Zavjetovah se Jahvi i ne mogu zavjeta poreæi." (Knjiga o sucima 11, 35)

 • da svake godine odlaze Izraelove kæeri i oplakuju kæer Jiftaha Gileaðanina èetiri dana na godinu. (Knjiga o sucima 11, 40)

 • On je imao trideset sinova i trideset kæeri, koje je poudao iz kuæe, a trideset je snaha doveo izvana svojim sinovima. On je sudio Izraelu sedam godina. (Knjiga o sucima 12, 9)


“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina