Fundar 84 Resultados para: èine

 • Kad uðeš u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priuèavati na odvratne èine onih naroda. (Ponovljeni zakon 18, 9)

 • tako da vas ne nauèe èiniti sve one odvratnosti što ih èine svojim bogovima te da ne sagriješite protiv Jahve, Boga svoga. (Ponovljeni zakon 20, 18)

 • Gaal ugleda ljude i reèe Zebulu: "Eno silaze ljudi s gorskih vrhova." "Od sjena gorskih vrhova", odgovori mu Zebul, "èine ti se ljudi." (Knjiga o sucima 9, 36)

 • Izraelci su opet okrenuli da èine ono što Jahvi nije po volji i Jahve ih predade u ruke Filistejcima za èerdeset godina. (Knjiga o sucima 13, 1)

 • Sve što su èinili meni od onoga dana kad sam ih izveo iz Egipta pa do današnjega dana - ostavili su mene i služili tuðim bogovima - tako oni èine i tebi. (Prva knjiga o Samuelu 8, 8)

 • Zato neka se sada moj gospodar i kralj udostoji poslušati rijeèi svoga sluge: ako te Jahve diže protiv mene, neka se prinosnicom ublaži; ako li to èine sinovi ljudski, neka su prokleti pred Jahvom jer su me izagnali, tako da ne mogu imati udjela u baštini Jahvinoj, kao da su mi govorili: 'Idi, služi tuðim bogovima!' (Prva knjiga o Samuelu 26, 19)

 • Prezreli su njegove zakone i Savez koji je sklopio s njihovim ocima i opomene njegove koje im je upuæivao. Težili su za ispraznošæu, pa su i sami postali isprazni slijedeæi narode oko sebe, premda im je Jahve zapovjedio da ne èine kao oni. (Druga knjiga o kraljevima 17, 15)

 • Tako su ti narodi štovali Jahvu, a služili su i svojim idolima. Njihovi sinovi i sinovi njihovih sinova èine do dana današnjega onako kako su èinili njihovi oci. (Druga knjiga o kraljevima 17, 41)

 • Na Judejce je pak sišla Božja ruka i prožela ih jednodušnošæu da èine što bijaše zapovjedio kralj i knezovi po Jahvinoj rijeèi. (Druga knjiga Ljetopisa 30, 12)

 • Jer ako èiniš po istini, uspijevat æeš u djelima svojim, kao svi oni koji èine pravdu. (Tobija 4, 6)

 • Milostinja oslobaða od smrti, ona èisti od svakoga grijeha. Koji dijele milostinju i èine pravednost napunit æe se života, (Tobija 12, 9)

 • TÓa nije li nesreæa za opakoga, a nevolja za one koji zlo èine? (Knjiga o Jobu 31, 3)


“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina