Fundar 239 Resultados para: æemo

 • Doði, dragi moj, iæi æemo u polja, noæivat æemo u selima. (Pjesma nad pjesmama 7, 12)

 • Jutrom æemo iæi u vinograde da vidimo pupa li loza, zameæe li se grožðe, jesu li procvali mogranji. Tamo æu ti dati ljubav svoju. (Pjesma nad pjesmama 7, 13)

 • Imamo malu sestru koja još nema grudi, što æemo èiniti sa svojom sestrom kad bude rijeè o njoj? (Pjesma nad pjesmama 8, 8)

 • Ako bude poput zida, sagradit æemo na njemu krunište od srebra; ako bude poput vrata, utvrdit æemo ih cedrovim daskama. (Pjesma nad pjesmama 8, 9)

 • Mi smo djeca pukog sluèaja i kasnije æemo biti kao da nikad nismo ni bili, jer samo je dim ono èime dišu naše nosnice, a misao je tek iskra od kucaja našega srca. (Knjiga Mudrosti 2, 2)

 • Odsada æemo svim srcem slijediti tebe, tebe se bojati i tražiti lice tvoje. (Knjiga Mudrosti 19, 17)

 • Blago onomu koji æe te vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi æemo posjedovati život. (Knjiga Sirahova 48, 11)

 • nagrnut æe mnoga plemena i reæi: "Hajde, uziðimo na Goru Jahvinu, poðimo u Dom Boga Jakovljeva! On æe nas nauèiti svojim putovima, hodit æemo stazama njegovim. Jer æe iz Siona Zakon doæi, iz Jeruzalema rijeè Jahvina." (Izaija 2, 3)

 • I sedam æe se žena jagmiti za jednoga èovjeka - u dan onaj: "Svoj æemo kruh jesti," reæi æe, "i u halje se svoje oblaèiti, daj nam samo da tvoje nosimo ime, skini sa nas svu sramotu našu." (Izaija 4, 1)

 • "Opeke nam popadaše, gradit æemo od tesanika; sasjekoše nam divlje smokve, cedre æemo posaditi." (Izaija 9, 9)

 • Rekoste: 'Ne! Pobjeæi æemo na konjima!' - i zato, bježat æete! 'Na brzim æemo konjima jahati!' - i zato, bit æe brži vaši neprijatelji!" (Izaija 30, 16)

 • U pomoæ mi, Jahve priteci, i mi æemo pjevati uz harfe sve dane svojega života pred Hramom Jahvinim." (Izaija 38, 20)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina