17. ὡσαύτως ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο.

“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina