34. ὅταν ἀπέκτεννεν αὐτούς ἐξεζήτουν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεφον καὶ ὤρθριζον πρὸς τὸν θεὸν

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina