12. καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάκκον καὶ ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς παραβολήν

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina