17. κατὰ πάντα εὐλογητὸς ἡμῶν ὁ θεός ὃς παρέδωκεν τοὺς ἀσεβήσαντας
“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina