6. καὶ συνήγαγον ἀργύριον καθὰ ἑκάστου ἠδύνατο ἡ χείρ

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina