17. kai eipen auth ta ex twn kriqwn tauta edwken moi oti eipen proV me mh eiselqhV kenh proV thn penqeran sou

“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina