22. kai idou oi paideV dauid kai iwab pareginonto ek thV exodiaV kai skula polla eferon met' autwn kai abennhr ouk hn meta dauid eiV cebrwn oti apestalkei auton kai apelhluqei en eirhnh

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina