21. kai eipen abennhr proV dauid anasthsomai dh kai poreusomai kai sunaqroisw proV kurion mou ton basilea panta israhl kai diaqhsomai meta sou diaqhkhn kai basileuseiV epi pasin oiV epiqumei h yuch sou kai apesteilen dauid ton abennhr kai eporeuqh en eirhnh

“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina