14. kai prosekalesato dauid ton laon kai tw abennhr elalhsen legwn ouk apokriqhsei abennhr kai apekriqh abennhr kai eipen tiV ei su o kalwn me

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina