24. eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera autou kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina