21. kai epebalen o qeoV ekstasin epi ton adam kai upnwsen kai elaben mian twn pleurwn autou kai aneplhrwsen sarka ant' authV

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina