30. kai pasi toiV qhrioiV thV ghV kai pasi toiV peteinoiV tou ouranou kai panti erpetw tw erponti epi thV ghV o ecei en eautw yuchn zwhV panta corton clwron eiV brwsin kai egeneto outwV

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina