24. kai eipen proV me outoi oi oikoi twn mageireiwn ou eyhsousin ekei oi leitourgounteV tw oikw ta qumata tou laou

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina