Jeremiás könyve, 1

Katolikus Biblia

1 Jeremiásnak, Hilkija fiának a szavai, aki abból a papi családból származott, amely a Benjamin földjén levõ Anatotban lakott.

2 Az Úr Jozijának, Ámon fiának, Júda királyának napjaiban, uralkodásának 13. esztendejében intézte hozzá szózatait,

3 aztán Jojákimnak, Jozija fiának, Júda királyának napjaiban is, egészen addig, míg Cidkijának, Jozija fiának, Júda királyának 11. esztendeje el nem telt, amikor is fogságba vitték Jeruzsálemet, az ötödik hónapban.

4 Így szólt hozzám az Úr:

5 "Mielõtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielõtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára."

6 Erre azt mondtam: "Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok."

7 De az Úr így válaszolt: "Ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok.

8 Ne félj tõlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak - az Úr mondja ezt neked."

9 Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat és így szólt hozzám:

10 "Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess."

11 Aztán az Úr szólt és megkérdezte tõlem: "Mit látsz, Jeremiás?" Erre így feleltem: "Korán virágzó fának ágát látom."

12 Az Úr erre azt mondta: "Jól látod. Mert jó korán virrasztok szavam fölött, hogy beteljesítsem."

13 Másodszor is szólt hozzám az Úr: "Mit látsz még?" Ezt feleltem: "Forró fazekat látok, amelynek tartalma észak felõl buzog."

14 Erre az Úr így szólt: Észak felõl támad a veszedelem ennek a földnek minden lakójára,

15 mert összehívom észak országait - mondja az Úr. El is jönnek, és mindegyikük felállítja trónját Jeruzsálem kapui elõtt, sõt a falai mentén körös-körül, és Júda minden városa körül.

16 Akkor majd kimondom ellenük ítéletemet minden gonoszságukért, amiért elhagytak: idegen isteneknek mutattak be illatáldozatot, és a saját kezük mûveit imádták.

17 Azért hát övezd fel derekadat: kelj föl és mondd el nekik mind, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tõlük, különben én ijesztelek meg a szemük elõtt.

18 Én meg a mai napon erõs várossá teszlek; vasoszloppá és ércfallá az egész ország ellenében; Júda királyai és fõemberei ellen, papjai és egész népe ellen.

19 Harcolni fognak ugyan ellened, de nem gyõznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak - mondja az Úr.


Chapters: