Found 23 Results for: tessarsin

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV turou kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai authn anq' wn sunekleisan aicmalwsian tou salwmwn eiV thn idoumaian kai ouk emnhsqhsan diaqhkhV adelfwn (Amós 1, 9)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV thV idoumaiaV kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai autouV eneka tou diwxai autouV en romfaia ton adelfon autou kai elumhnato mhtran epi ghV kai hrpasen eiV marturion frikhn autou kai to ormhma autou efulaxen eiV neikoV (Amós 1, 11)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV uiwn ammwn kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn anescizon taV en gastri ecousaV twn galaaditwn opwV emplatunwsin ta oria autwn (Amós 1, 13)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV mwab kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn katekausan ta osta basilewV thV idoumaiaV eiV konian (Amós 2, 1)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV uiwn iouda kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton eneka tou apwsasqai autouV ton nomon kuriou kai ta prostagmata autou ouk efulaxanto kai eplanhsen autouV ta mataia autwn a epoihsan oiV exhkolouqhsan oi patereV autwn opisw autwn (Amós 2, 4)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV israhl kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn apedonto arguriou dikaion kai penhta eneken upodhmatwn (Amós 2, 6)

 • kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon ep auton skeuoV ti wV oqonhn megalhn tessarsin arcaiV dedemenon kai kaqiemenon epi thV ghV (Atos dos Apóstolos 10, 11)

 • egw hmhn en polei iopph proseucomenoV kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuoV ti wV oqonhn megalhn tessarsin arcaiV kaqiemenhn ek tou ouranou kai hlqen acriV emou (Atos dos Apóstolos 11, 5)

 • on kai piasaV eqeto eiV fulakhn paradouV tessarsin tetradioiV stratiwtwn fulassein auton boulomenoV meta to pasca anagagein auton tw law (Atos dos Apóstolos 12, 4)

 • kai eidon allon aggelon anabanta apo anatolhV hliou econta sfragida qeou zwntoV kai ekraxen fwnh megalh toiV tessarsin aggeloiV oiV edoqh autoiV adikhsai thn ghn kai thn qalassan (Apocalipse 7, 2)

 • kai exeleusetai planhsai ta eqnh ta en taiV tessarsin gwniaiV thV ghV ton gwg kai ton magwg sunagagein autouV eiV polemon wn o ariqmoV wV h ammoV thV qalasshV (Apocalipse 20, 8)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina