Found 1602 Results for: soi

 • kai eipen autw tiV anhggeilen soi oti gumnoV ei mh apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap' autou efageV (Gênesis 3, 11)
 • tw de adam eipen oti hkousaV thV fwnhV thV gunaikoV sou kai efageV apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap' autou epikataratoV h gh en toiV ergoiV sou en lupaiV fagh authn pasaV taV hmeraV thV zwhV sou (Gênesis 3, 17)

 • akanqaV kai tribolouV anatelei soi kai fagh ton corton tou agrou (Gênesis 3, 18)

 • oti erga thn ghn kai ou prosqhsei thn iscun authV dounai soi stenwn kai tremwn esh epi thV ghV (Gênesis 4, 12)

 • su de lhmyh seautw apo pantwn twn brwmatwn a edesqe kai sunaxeiV proV seauton kai estai soi kai ekeinoiV fagein (Gênesis 6, 21)

 • ek toutwn afwrisqhsan nhsoi twn eqnwn en th gh autwn ekastoV kata glwssan en taiV fulaiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 5)

 • autai ai fulai uiwn nwe kata geneseiV autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi thV ghV meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 32)
 • kai eipen kurioV tw abram exelqe ek thV ghV sou kai ek thV suggeneiaV sou kai ek tou oikou tou patroV sou eiV thn ghn hn an soi deixw (Gênesis 12, 1)

 • kai euloghsw touV eulogountaV se kai touV katarwmenouV se katarasomai kai eneuloghqhsontai en soi pasai ai fulai thV ghV (Gênesis 12, 3)

 • oti pasan thn ghn hn su oraV soi dwsw authn kai tw spermati sou ewV tou aiwnoV (Gênesis 13, 15)

 • anastaV diodeuson thn ghn eiV te to mhkoV authV kai eiV to platoV oti soi dwsw authn (Gênesis 13, 17)

 • kai euloghtoV o qeoV o uyistoV oV paredwken touV ecqrouV sou upoceiriouV soi kai edwken autw dekathn apo pantwn (Gênesis 14, 20)
“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina