Found 1569 Results for: qeou

 • kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih (I São Pedro 1, 2)

 • touV en dunamei qeou frouroumenouV dia pistewV eiV swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw (I São Pedro 1, 5)

 • anagegennhmenoi ouk ek sporaV fqarthV alla afqartou dia logou zwntoV qeou kai menontoV eiV ton aiwna (I São Pedro 1, 23)

 • oi pote ou laoV nun de laoV qeou oi ouk hlehmenoi nun de elehqenteV (I São Pedro 2, 10)

 • oti outwV estin to qelhma tou qeou agaqopoiountaV fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian (I São Pedro 2, 15)

 • wV eleuqeroi kai mh wV epikalumma econteV thV kakiaV thn eleuqerian all wV douloi qeou (I São Pedro 2, 16)

 • touto gar cariV ei dia suneidhsin qeou upoferei tiV lupaV pascwn adikwV (I São Pedro 2, 19)

 • all o kruptoV thV kardiaV anqrwpoV en tw afqartw tou praeoV kai hsuciou pneumatoV o estin enwpion tou qeou poluteleV (I São Pedro 3, 4)

 • kreitton gar agaqopoiountaV ei qelei to qelhma tou qeou pascein h kakopoiountaV (I São Pedro 3, 17)

 • apeiqhsasin pote ote apax exedeceto h tou qeou makroqumia en hmeraiV nwe kataskeuazomenhV kibwtou eiV hn oligai toutestin oktw yucai dieswqhsan di udatoV (I São Pedro 3, 20)

 • oV estin en dexia tou qeou poreuqeiV eiV ouranon upotagentwn autw aggelwn kai exousiwn kai dunamewn (I São Pedro 3, 22)

 • eiV to mhketi anqrwpwn epiqumiaiV alla qelhmati qeou ton epiloipon en sarki biwsai cronon (I São Pedro 4, 2)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina