Found 49 Results for: qalassa

 • panteV outoi sunefwnhsan epi thn faragga thn alukhn auth h qalassa twn alwn (Gênesis 14, 3)

 • apesteilaV to pneuma sou ekaluyen autouV qalassa edusan wsei moliboV en udati sfodrw (Êxodo 15, 10)

 • kai kuklwsei ta oria apo asemwna ceimarroun aiguptou kai estai h diexodoV h qalassa (Números 34, 5)

 • kai ta oria thV qalasshV estai umin h qalassa h megalh oriei touto estai umin ta oria thV qalasshV (Números 34, 6)

 • kai katabhsetai ta oria epi ton iordanhn kai estai h diexodoV qalassa h alukh auth estai umin h gh kai ta oria authV kuklw (Números 34, 12)

 • kai nun merison thn ghn tauthn en klhronomia taiV ennea fulaiV kai tw hmisei fulhV manassh apo tou iordanou ewV thV qalasshV thV megalhV kata dusmaV hliou dwseiV authn h qalassa h megalh oriei (Josué 13, 7)

 • kai ta oria apo anatolwn pasa h qalassa h alukh ewV tou iordanou kai ta oria autwn apo borra kai apo thV lofiaV thV qalasshV kai apo tou merouV tou iordanou (Josué 15, 5)

 • kai ta oria autwn apo qalasshV h qalassa h megalh oriei tauta ta oria uiwn iouda kuklw kata dhmouV autwn (Josué 15, 12)

 • asiedwq kai ai kwmai authV kai ai epauleiV authV gaza kai ai kwmai authV kai ai epauleiV authV ewV tou ceimarrou aiguptou kai h qalassa h megalh diorizei (Josué 15, 47)

 • kai katabhsetai ta oria epi faragga karana epi liba kata faragga iarihl tereminqoV tw efraim ana meson polewV manassh kai oria manassh epi ton borran eiV ton ceimarroun kai estai autou h diexodoV qalassa (Josué 17, 9)

 • apo liboV tw efraim kai epi borran manassh kai estai h qalassa oria autoiV kai epi ashr sunayousin epi borran kai tw issacar ap' anatolwn (Josué 17, 10)

 • gwla oria autwn h qalassa kai maragella kai sunayei epi baiqaraba eiV thn faragga h estin kata proswpon iekman (Josué 19, 11)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina