Found 4 Results for: martusin

  • epi dusin martusin h epi trisin martusin apoqaneitai o apoqnhskwn ouk apoqaneitai ef' eni marturi (Deuteronômio 17, 6)

  • ou panti tw law alla martusin toiV prokeceirotonhmenoiV upo tou qeou hmin oitineV sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn (Atos dos Apóstolos 10, 41)

  • aqethsaV tiV nomon mwsewV cwriV oiktirmwn epi dusin h trisin martusin apoqnhskei (Hebreus 10, 28)

  • kai dwsw toiV dusin martusin mou kai profhteusousin hmeraV ciliaV diakosiaV exhkonta peribeblhmenoi sakkouV (Apocalipse 11, 3)

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina