Found 4 Results for: martusin

  • epi dusin martusin h epi trisin martusin apoqaneitai o apoqnhskwn ouk apoqaneitai ef' eni marturi (Deuteronômio 17, 6)
  • ou panti tw law alla martusin toiV prokeceirotonhmenoiV upo tou qeou hmin oitineV sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn (Atos dos Apóstolos 10, 41)

  • aqethsaV tiV nomon mwsewV cwriV oiktirmwn epi dusin h trisin martusin apoqnhskei (Hebreus 10, 28)

  • kai dwsw toiV dusin martusin mou kai profhteusousin hmeraV ciliaV diakosiaV exhkonta peribeblhmenoi sakkouV (Apocalipse 11, 3)

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina