Found 248 Results for: faraw

 • eipen de mwushV proV faraw taxai proV me pote euxwmai peri sou kai peri twn qerapontwn sou kai peri tou laou sou afanisai touV batracouV apo sou kai apo tou laou sou kai ek twn oikiwn umwn plhn en tw potamw upoleifqhsontai (Êxodo 8, 5)

 • exhlqen de mwushV kai aarwn apo faraw kai ebohsen mwushV proV kurion peri tou orismou twn batracwn wV etaxato faraw (Êxodo 8, 8)

 • idwn de faraw oti gegonen anayuxiV ebarunqh h kardia autou kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurioV (Êxodo 8, 11)

 • eipan oun oi epaoidoi tw faraw daktuloV qeou estin touto kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurioV (Êxodo 8, 15)

 • eipen de kurioV proV mwushn orqrison to prwi kai sthqi enantion faraw kai idou autoV exeleusetai epi to udwr kai ereiV proV auton tade legei kurioV exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin en th erhmw (Êxodo 8, 16)

 • epoihsen de kurioV outwV kai paregeneto h kunomuia plhqoV eiV touV oikouV faraw kai eiV touV oikouV twn qerapontwn autou kai eiV pasan thn ghn aiguptou kai exwleqreuqh h gh apo thV kunomuihV (Êxodo 8, 20)

 • ekalesen de faraw mwushn kai aarwn legwn elqonteV qusate tw qew umwn en th gh (Êxodo 8, 21)

 • kai eipen faraw egw apostellw umaV kai qusate kuriw tw qew umwn en th erhmw all' ou makran apoteneite poreuqhnai euxasqe oun peri emou proV kurion (Êxodo 8, 24)

 • eipen de mwushV ode egw exeleusomai apo sou kai euxomai proV ton qeon kai apeleusetai h kunomuia apo sou kai apo twn qerapontwn sou kai tou laou sou aurion mh prosqhV eti faraw exapathsai tou mh exaposteilai ton laon qusai kuriw (Êxodo 8, 25)

 • exhlqen de mwushV apo faraw kai huxato proV ton qeon (Êxodo 8, 26)

 • epoihsen de kurioV kaqaper eipen mwushV kai perieilen thn kunomuian apo faraw kai twn qerapontwn autou kai tou laou autou kai ou kateleifqh oudemia (Êxodo 8, 27)

 • kai ebarunen faraw thn kardian autou kai epi tou kairou toutou kai ouk hqelhsen exaposteilai ton laon (Êxodo 8, 28)


“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina