Found 89 Results for: ergwn

 • kai sunetelesen o qeoV en th hmera th ekth ta erga autou a epoihsen kai katepausen th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou wn epoihsen (Gênesis 2, 2)

 • kai huloghsen o qeoV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn oti en auth katepausen apo pantwn twn ergwn autou wn hrxato o qeoV poihsai (Gênesis 2, 3)

 • kai epwnomasen to onoma autou nwe legwn outoV dianapausei hmaV apo twn ergwn hmwn kai apo twn lupwn twn ceirwn hmwn kai apo thV ghV hV kathrasato kurioV o qeoV (Gênesis 5, 29)

 • kai epesthsen autoiV epistataV twn ergwn ina kakwswsin autouV en toiV ergoiV kai wkodomhsan poleiV ocuraV tw faraw thn te piqwm kai ramessh kai wn h estin hliou poliV (Êxodo 1, 11)

 • meta de taV hmeraV taV pollaV ekeinaV eteleuthsen o basileuV aiguptou kai katestenaxan oi uioi israhl apo twn ergwn kai anebohsan kai anebh h boh autwn proV ton qeon apo twn ergwn (Êxodo 2, 23)

 • kai eipen autoiV o basileuV aiguptou ina ti mwush kai aarwn diastrefete ton laon mou apo twn ergwn apelqate ekastoV umwn proV ta erga autou (Êxodo 5, 4)

 • kai eipen faraw idou nun poluplhqei o laoV mh oun katapauswmen autouV apo twn ergwn (Êxodo 5, 5)

 • elalhsen de mwushV outwV toiV uioiV israhl kai ouk eishkousan mwush apo thV oligoyuciaV kai apo twn ergwn twn sklhrwn (Êxodo 6, 9)

 • kai eorthn qerismou prwtogenhmatwn poihseiV twn ergwn sou wn ean speirhV en tw agrw sou kai eorthn sunteleiaV ep' exodou tou eniautou en th sunagwgh twn ergwn sou twn ek tou agrou sou (Êxodo 23, 16)

 • kai ta istia thV aulhV kai to katapetasma thV pulhV thV aulhV thV oushV epi thV skhnhV kai ta kataloipa pantwn twn ergwn autou (Números 3, 26)

 • apo pentekaieikosaetouV kai epanw ewV penthkontaetouV paV o eisporeuomenoV proV to ergon twn ergwn kai ta erga ta airomena en th skhnh tou marturiou (Números 4, 47)

 • dia fwnhV kuriou epeskeyato autouV en ceiri mwush andra kat' andra epi twn ergwn autwn kai epi wn airousin autoi kai epeskephsan on tropon sunetaxen kurioV tw mwush (Números 4, 49)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina