Found 6968 Results for: epi

 • kai episteusen abram tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn (Gênesis 15, 6)

 • katebh de ornea epi ta swmata ta dicotomhmata autwn kai sunekaqisen autoiV abram (Gênesis 15, 11)

 • peri de hliou dusmaV ekstasiV epepesen tw abram kai idou foboV skoteinoV megaV epipiptei autw (Gênesis 15, 12)

 • euren de authn aggeloV kuriou epi thV phghV tou udatoV en th erhmw epi thV phghV en th odw sour (Gênesis 16, 7)

 • outoV estai agroikoV anqrwpoV ai ceireV autou epi pantaV kai ai ceireV pantwn ep' auton kai kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katoikhsei (Gênesis 16, 12)

 • kai ekalesen agar to onoma kuriou tou lalountoV proV authn su o qeoV o epidwn me oti eipen kai gar enwpion eidon ofqenta moi (Gênesis 16, 13)

 • kai epesen abram epi proswpon autou kai elalhsen autw o qeoV legwn (Gênesis 17, 3)

 • peritomh peritmhqhsetai o oikogenhV thV oikiaV sou kai o argurwnhtoV kai estai h diaqhkh mou epi thV sarkoV umwn eiV diaqhkhn aiwnion (Gênesis 17, 13)

 • kai epesen abraam epi proswpon kai egelasen kai eipen en th dianoia autou legwn ei tw ekatontaetei genhsetai kai ei sarra enenhkonta etwn ousa texetai (Gênesis 17, 17)

 • wfqh de autw o qeoV proV th drui th mambrh kaqhmenou autou epi thV quraV thV skhnhV autou meshmbriaV (Gênesis 18, 1)

 • anableyaV de toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou treiV andreV eisthkeisan epanw autou kai idwn prosedramen eiV sunanthsin autoiV apo thV quraV thV skhnhV autou kai prosekunhsen epi thn ghn (Gênesis 18, 2)

 • kai espeusen abraam epi thn skhnhn proV sarran kai eipen auth speuson kai furason tria metra semidalewV kai poihson egkrufiaV (Gênesis 18, 6)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina