Found 15 Results for: eipwmen

 • kai egeneto en th hmera th ebdomh kai apeqane to paidarion kai efobhqhsan oi douloi dauid anaggeilai autw oti teqnhken to paidarion oti eipan idou en tw eti to paidarion zhn elalhsamen proV auton kai ouk eishkousen thV fwnhV hmwn kai pwV eipwmen proV auton oti teqnhken to paidarion kai poihsei kaka (II Samuel 12, 18)

 • ean eipwmen eiselqwmen eiV thn polin kai o limoV en th polei kai apoqanoumeqa ekei kai ean kaqiswmen wde kai apoqanoumeqa kai nun deute kai empeswmen eiV thn parembolhn suriaV ean zwogonhswsin hmaV kai zhsomeqa kai ean qanatwswsin hmaV kai apoqanoumeqa (II Reis 7, 4)

 • eipwmen ekastoV hmwn ena logon oV uperiscusei kai ou an fanh to rhma autou sofwteron tou eterou dwsei autw dareioV o basileuV dwreaV megalaV kai epinikia megala (Esdras 3, 5)

 • ti eipwmen o qeoV hmwn meta touto oti egkatelipomen entolaV sou (Neemias 9, 10)

 • assour ou mh swsh hmaV ef' ippon ouk anabhsomeqa ouketi mh eipwmen qeoi hmwn toiV ergoiV twn ceirwn hmwn o en soi elehsei orfanon (Oséias 14, 4)

 • to baptisma iwannou poqen hn ex ouranou h ex anqrwpwn oi de dielogizonto par eautoiV legonteV ean eipwmen ex ouranou erei hmin diati oun ouk episteusate autw (São Mateus 21, 25)

 • ean de eipwmen ex anqrwpwn foboumeqa ton oclon panteV gar ecousin ton iwannhn wV profhthn (São Mateus 21, 26)

 • kai elogizonto proV eautouV legonteV ean eipwmen ex ouranou erei diati oun ouk episteusate autw (São Marcos 11, 31)

 • all ean eipwmen ex anqrwpwn efobounto ton laon apanteV gar eicon ton iwannhn oti ontwV profhthV hn (São Marcos 11, 32)

 • idonteV de oi maqhtai autou iakwboV kai iwannhV eipon kurie qeleiV eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autouV wV kai hliaV epoihsen (São Lucas 9, 54)

 • oi de sunelogisanto proV eautouV legonteV oti ean eipwmen ex ouranou erei diati oun ouk episteusate autw (São Lucas 20, 5)

 • ean de eipwmen ex anqrwpwn paV o laoV kataliqasei hmaV pepeismenoV gar estin iwannhn profhthn einai (São Lucas 20, 6)


“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina