Found 849 Results for: Umav

 • egw idou anisthmi thn diaqhkhn mou umin kai tw spermati umwn meq' umaV (Gênesis 9, 9)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou proV umaV kai ouk apoqaneitai pasa sarx eti apo tou udatoV tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmoV udatoV tou katafqeirai pasan thn ghn (Gênesis 9, 11)

 • eisin de moi duo qugatereV ai ouk egnwsan andra exaxw autaV proV umaV kai crhsasqe autaiV kaqa an areskh umin monon eiV touV andraV toutouV mh poihshte mhden adikon ou eineken eishlqon upo thn skephn twn dokwn mou (Gênesis 19, 8)

 • kai eipen abraam toiV paisin autou kaqisate autou meta thV onou egw de kai to paidarion dieleusomeqa ewV wde kai proskunhsanteV anastreywmen proV umaV (Gênesis 22, 5)

 • kai eneteilato tw prwtw kai tw deuterw kai tw tritw kai pasi toiV proporeuomenoiV opisw twn poimniwn toutwn legwn kata to rhma touto lalhsate hsau en tw eurein umaV auton (Gênesis 32, 20)

 • idou oi ofqalmoi umwn blepousin kai oi ofqalmoi beniamin tou adelfou mou oti to stoma mou to laloun proV umaV (Gênesis 45, 12)

 • ean oun kalesh umaV faraw kai eiph umin ti to ergon umwn estin (Gênesis 46, 33)

 • eipen de iwshf pasi toiV aiguptioiV idou kekthmai umaV kai thn ghn umwn shmeron tw faraw labete eautoiV sperma kai speirate thn ghn (Gênesis 47, 23)

 • eipen de israhl tw iwshf idou egw apoqnhskw kai estai o qeoV meq' umwn kai apostreyei umaV eiV thn ghn twn paterwn umwn (Gênesis 48, 21)

 • kai eipen autoiV mh fobeisqe egw diaqreyw umaV kai taV oikiaV umwn kai parekalesen autouV kai elalhsen autwn eiV thn kardian (Gênesis 50, 21)

 • kai eipen iwshf toiV adelfoiV autou legwn egw apoqnhskw episkoph de episkeyetai umaV o qeoV kai anaxei umaV ek thV ghV tauthV eiV thn ghn hn wmosen o qeoV toiV patrasin hmwn abraam kai isaak kai iakwb (Gênesis 50, 24)

 • kai wrkisen iwshf touV uiouV israhl legwn en th episkoph h episkeyetai umaV o qeoV kai sunanoisete ta osta mou enteuqen meq' umwn (Gênesis 50, 25)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina