Found 3738 Results for: Ouk

 • kai pan clwron agrou pro tou genesqai epi thV ghV kai panta corton agrou pro tou anateilai ou gar ebrexen o qeoV epi thn ghn kai anqrwpoV ouk hn ergazesqai thn ghn (Gênesis 2, 5)

 • kai hsan oi duo gumnoi o te adam kai h gunh autou kai ouk hscunonto (Gênesis 2, 25)

 • ouk ean orqwV prosenegkhV orqwV de mh dielhV hmarteV hsucason proV se h apostrofh autou kai su arxeiV autou (Gênesis 4, 7)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou proV umaV kai ouk apoqaneitai pasa sarx eti apo tou udatoV tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmoV udatoV tou katafqeirai pasan thn ghn (Gênesis 9, 11)

 • kai mnhsqhsomai thV diaqhkhV mou h estin ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki kai ouk estai eti to udwr eiV kataklusmon wste exaleiyai pasan sarka (Gênesis 9, 15)

 • kai labonteV shm kai iafeq to imation epeqento epi ta duo nwta autwn kai eporeuqhsan opisqofanwV kai sunekaluyan thn gumnwsin tou patroV autwn kai to proswpon autwn opisqofaneV kai thn gumnwsin tou patroV autwn ouk eidon (Gênesis 9, 23)

 • kai ton euaion kai ton aroukaion kai ton asennaion (Gênesis 10, 17)

 • kai eipen kurioV idou genoV en kai ceiloV en pantwn kai touto hrxanto poihsai kai nun ouk ekleiyei ex autwn panta osa an epiqwntai poiein (Gênesis 11, 6)

 • kai hn sara steira kai ouk eteknopoiei (Gênesis 11, 30)

 • kalesaV de faraw ton abram eipen ti touto epoihsaV moi oti ouk aphggeilaV moi oti gunh sou estin (Gênesis 12, 18)

 • kai ouk ecwrei autouV h gh katoikein ama oti hn ta uparconta autwn polla kai ouk edunanto katoikein ama (Gênesis 13, 6)

 • ouk idou pasa h gh enantion sou estin diacwrisqhti ap' emou ei su eiV aristera egw eiV dexia ei de su eiV dexia egw eiV aristera (Gênesis 13, 9)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina