Found 87 Results for: Nwe

 • kai epwnomasen to onoma autou nwe legwn outoV dianapausei hmaV apo twn ergwn hmwn kai apo twn lupwn twn ceirwn hmwn kai apo thV ghV hV kathrasato kurioV o qeoV (Gênesis 5, 29)

 • kai ezhsen lamec meta to gennhsai auton ton nwe pentakosia kai exhkonta pente eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 30)

 • kai hn nwe etwn pentakosiwn kai egennhsen nwe treiV uiouV ton shm ton cam ton iafeq (Gênesis 5, 32)

 • nwe de euren carin enantion kuriou tou qeou (Gênesis 6, 8)

 • autai de ai geneseiV nwe nwe anqrwpoV dikaioV teleioV wn en th genea autou tw qew euhresthsen nwe (Gênesis 6, 9)

 • egennhsen de nwe treiV uiouV ton shm ton cam ton iafeq (Gênesis 6, 10)

 • kai eipen o qeoV proV nwe kairoV pantoV anqrwpou hkei enantion mou oti eplhsqh h gh adikiaV ap' autwn kai idou egw katafqeirw autouV kai thn ghn (Gênesis 6, 13)

 • kai epoihsen nwe panta osa eneteilato autw kurioV o qeoV outwV epoihsen (Gênesis 6, 22)

 • kai eipen kurioV o qeoV proV nwe eiselqe su kai paV o oikoV sou eiV thn kibwton oti se eidon dikaion enantion mou en th genea tauth (Gênesis 7, 1)

 • kai epoihsen nwe panta osa eneteilato autw kurioV o qeoV (Gênesis 7, 5)

 • nwe de hn etwn exakosiwn kai o kataklusmoV egeneto udatoV epi thV ghV (Gênesis 7, 6)

 • eishlqen de nwe kai oi uioi autou kai h gunh autou kai ai gunaikeV twn uiwn autou met' autou eiV thn kibwton dia to udwr tou kataklusmou (Gênesis 7, 7)


“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina