Found 384 Results for: Iakwb

 • kai meta touto exhlqen o adelfoV autou kai h ceir autou epeilhmmenh thV pternhV hsau kai ekalesen to onoma autou iakwb isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autouV rebekka (Gênesis 25, 26)

 • huxhqhsan de oi neaniskoi kai hn hsau anqrwpoV eidwV kunhgein agroikoV iakwb de hn anqrwpoV aplastoV oikwn oikian (Gênesis 25, 27)

 • hgaphsen de isaak ton hsau oti h qhra autou brwsiV autw rebekka de hgapa ton iakwb (Gênesis 25, 28)

 • hyhsen de iakwb eyema hlqen de hsau ek tou pediou ekleipwn (Gênesis 25, 29)

 • kai eipen hsau tw iakwb geuson me apo tou eyematoV tou purrou toutou oti ekleipw dia touto eklhqh to onoma autou edwm (Gênesis 25, 30)

 • eipen de iakwb tw hsau apodou moi shmeron ta prwtotokia sou emoi (Gênesis 25, 31)

 • kai eipen autw iakwb omoson moi shmeron kai wmosen autw apedoto de hsau ta prwtotokia tw iakwb (Gênesis 25, 33)

 • iakwb de edwken tw hsau arton kai eyema fakou kai efagen kai epien kai anastaV wceto kai efaulisen hsau ta prwtotokia (Gênesis 25, 34)

 • rebekka de eipen proV iakwb ton uion authV ton elassw ide egw hkousa tou patroV sou lalountoV proV hsau ton adelfon sou legontoV (Gênesis 27, 6)

 • eipen de iakwb proV rebekkan thn mhtera autou estin hsau o adelfoV mou anhr dasuV egw de anhr leioV (Gênesis 27, 11)

 • kai labousa rebekka thn stolhn hsau tou uiou authV tou presbuterou thn kalhn h hn par' auth en tw oikw enedusen iakwb ton uion authV ton newteron (Gênesis 27, 15)

 • kai edwken ta edesmata kai touV artouV ouV epoihsen eiV taV ceiraV iakwb tou uiou authV (Gênesis 27, 17)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina