Found 565 Results for: tvoj

 • On odgovori: "Èuo sam tvoj korak po vrtu; pobojah se jer sam go, pa se sakrih." (Knjiga Postanka 3, 10)

 • Ali mu Jahve opet uputi rijeè: "Taj neæe biti tvoj baštinik, nego æe ti baštinik biti tvoj potomak." (Knjiga Postanka 15, 4)

 • Dalje joj je anðeo Jahvin rekao: "Gle, zanijela si i rodit æeš sina. Nadjeni mu ime Jišmael, jer Jahve èu jad tvoj. (Knjiga Postanka 16, 11)

 • Nego ako je tvoj sluga našao milost u tvojim oèima - a toliko milosrðe veæ si mi iskazao spasivši mi život - ja ne mogu pobjeæi u brdo a da me nesreæa ne snaðe i ne poginem. (Knjiga Postanka 19, 19)

 • I od sina tvoje sluškinje podiæi æu velik narod, jer je tvoj potomak." (Knjiga Postanka 21, 13)

 • Rebeka reèe svome sinu Jakovu: "Upravo sam èula kako tvoj otac govori tvome bratu Ezavu: (Knjiga Postanka 27, 6)

 • A Jakov odgovori svome ocu: "Ja sam Ezav, tvoj prvoroðenac; uèinio sam kako si mi rekao. Sad ustaj, sjedi pa jedi moje lovine, da me onda mogneš blagosloviti." (Knjiga Postanka 27, 19)

 • Izak upita svoga sina: "Kako si tako brzo uspio, sine moj?" On odgovori: "Jer mi je Jahve, Bog tvoj, bio milostiv." (Knjiga Postanka 27, 20)

 • A njegov ga otac Izak zapita: "Tko si ti?" On odgovori: "Ja sam tvoj prvoroðenac Ezav!" (Knjiga Postanka 27, 32)

 • A on odvrati: "Brat tvoj doðe na prijevaru i odnese tvoj blagoslov." (Knjiga Postanka 27, 35)

 • Tada otac njegov Izak progovori i reèe: "Daleko od plodna tla dom tvoj æe biti, daleko od rose s neba. (Knjiga Postanka 27, 39)

 • i naloži im: "Ovako æete reæi mome gospodaru Ezavu: 'Sluga tvoj Jakov poruèuje ti: Boravio sam kod Labana i dosad se ondje zadržao. (Knjiga Postanka 32, 5)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina