Found 39 Results for: svetih

 • Može blagovati hranu svoga Boga i od žrtava presvetih, i svetih, (Levitski zakonik 21, 22)

 • ali neka ne dolazi k zavjesi niti se žrtveniku primièe jer ima manu. Neka ne skvrne mojih svetih stvari, jer sam ih ja, Jahve, posvetio.'" (Levitski zakonik 21, 23)

 • Neka nitko od Aronovih potomaka koji bude gubav ili imadne izljev ne blaguje svetih prinosa dok ne postane èist. Onaj koji se dotakne bilo èega što je mrtvo tijelo okaljalo ili onaj koji iz sebe prospe sjemeni izljev; (Levitski zakonik 22, 4)

 • onaj koji se dotakne èega takva neka je neèist do veèeri i neka ne blaguje svetih prinosa dok ne okupa svoje tijelo u vodi. (Levitski zakonik 22, 6)

 • Èim sunce zaðe, èist je. Poslije toga može blagovati od svetih prinosa jer mu je to hrana. (Levitski zakonik 22, 7)

 • Ako se sveæenikova kæi uda za svjetovnjaka, ne smije blagovati od podizanih svetih prinosa. (Levitski zakonik 22, 12)

 • Neka ne oskvrnjuju svetih prinosa što ih Izraelci Jahvi podižu. (Levitski zakonik 22, 15)

 • Pošto Aron i njegovi sinovi završe pokrivanje Svetišta i svega svetog posuða, u èasu kad imadne tabor krenuti na put, neka doðu potomci Kehatovi da to ponesu. No svetih se predmeta ne smiju doticati da ne poginu. To je dužnost Kehatovih potomaka u Šatoru sastanka. (Knjiga Brojeva 4, 15)

 • Izraelovi i Judini sinovi, koji su živjeli u judejskim gradovima, takoðer su donosili desetinu od goveda i sitne stoke i desetinu od svetih stvari posveæenih Jahvi, njihovu Bogu; donosili su i davali sve hrpu na hrpu. (Druga knjiga Ljetopisa 31, 6)

 • Ja sam Rafael, jedan od sedmorice svetih anðela koji na nebesima donose molitve svetih i stupaju pred Slavom Svetoga!" (Tobija 12, 15)

 • Znam evo: Jahve æe pobjedu dati svom pomazaniku, uslišit ga iz svetih nebesa snagom pobjedne desnice svoje. (Psalmi 20, 7)

 • Nebesa velièaju èudesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih. (Psalmi 89, 6)


“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina