Found 25 Results for: laðe

 • A Hiram mu je poslao po slugama laðe i mornare viène moru te su otišli sa Salomonovim slugama u Ofir; uzeše odande èetiri stotine i pedeset talenata zlata i donesoše ih kralju Salomonu. (Druga knjiga Ljetopisa 8, 18)

 • Kraljeve su laðe išle u Taršiš s Hiramovim slugama; svake treæe godine vraæale su se i dolazile taršiške laðe donoseæi zlato i srebro, slonovu kost, majmune i paune. (Druga knjiga Ljetopisa 9, 21)

 • Udružio se s njim zato da naprave laðe i da odu u Taršiš; napravili su laðe u Esjon Geberu. (Druga knjiga Ljetopisa 20, 36)

 • Dodavahuov sin Eliezer iz Mareše prorekao je protiv Jošafata: "Buduæi da si se udružio s Ahazjom, Jahve æe razoriti tvoja djela." Laðe su se razbile i nisu mogle otploviti u Taršiš. (Druga knjiga Ljetopisa 20, 37)

 • Naèinio im je podnožja, okružio ih visokim stupovima, na stupove je na vjeèni spomen postavio bojnu opremu, a uz bojnu opremu klesane laðe da ih vide svi koji plove morem. (Prva knjiga o Makabejcima 13, 29)

 • Uto su Jopljani izvršili veliko nedjelo. Pozvali su svoje sugraðane Židove sa ženama i djecom na pripremljene laðe kao da im ništa zlo ne spremaju. (Druga knjiga o Makabejcima 12, 3)

 • zazvavši Boga, pravednog suca, navali na ubojice svoje braæe. Noæu zapali pristanište i spali laðe te pobi one koji su se onamo sklonili. (Druga knjiga o Makabejcima 12, 6)

 • Drugi se opet spremi da zaplovi, nakan da prebrodi bijesne valove, i prizivlje u pomoæ drvo koje je slabije od drvene laðe što ga nosi. (Knjiga Mudrosti 14, 1)

 • Proroštvo o Tiru. Kukajte, laðe taršiške, jer vaša je tvrða razorena! Javljeno im je dok se iz kitimske vraæahu zemlje. (Izaija 23, 1)

 • Da, to se zbog mene sabiru brodovi, laðe su taršiške pred njima da izdaleka dovezu tvoje sinove, a s njima srebro njihovo i zlato, zbog imena Jahve, Boga tvojega, zbog Sveca Izraelova koji te proslavi. (Izaija 60, 9)

 • Starješine gebalske i vještaci popravljahu kvarove tvoje. Sve morske laðe i mornari bijahu tvoji i s tobom trgovahu! (Ezekiel 27, 9)

 • Taršiške su laðe nakrcane prevozile robu tvoju! Bješe tako puna i teška veoma. (Ezekiel 27, 25)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina