Found 3794 Results for: koji

 • Bogom, Ocem tvojim, koji ti pomaže, Svesilnim koji te blagoslivlje blagoslovom ozgo sa nebesa, blagoslovom ozdo iz dubina, blagoslovom iz svih prsa, iz svih utroba! (Knjiga Postanka 49, 25)

 • Poslije toga Josip naredi lijeènicima koji su se nalazili u njegovoj službi da mu oca balzamiraju, i oni balzamiraše Izraela. (Knjiga Postanka 50, 2)

 • Moj me otac zakleo govoreæi: 'Kad umrem, sahrani me u grob koji sam sebi pripravio u zemlji kanaanskoj!' Dopusti mi da odem gore i sahranim oca, a onda æu se vratiti." (Knjiga Postanka 50, 5)

 • Pošto je sahranio svoga oca, Josip se vrati u Egipat - on, njegova braæa i svi koji su s njim išli da mu oca pokopaju. (Knjiga Postanka 50, 14)

 • Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sišli u Egipat, svaki sa svojim domom: (Knjiga Izlaska 1, 1)

 • Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa. (Knjiga Izlaska 1, 8)

 • "Ja sam koji jesam", reèe Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kaži Izraelcima: 'Ja jesam' posla me k vama." (Knjiga Izlaska 3, 14)

 • I Jahve reèe Mojsiju u Midjanu: "Vrati se u Egipat, jer su pomrli svi ljudi koji su tražili tvoj život." (Knjiga Izlaska 4, 19)

 • Otišavši od faraona, naiðu na Mojsija i Arona, koji su ih èekali. (Knjiga Izlaska 5, 20)

 • To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta. (Knjiga Izlaska 6, 27)

 • Doðu Mojsije i Aron pred faraona i uèine kako im je Jahve naredio. Aron baci pred faraona i njegove službenike svoj štap, koji se pretvori u zmiju. (Knjiga Izlaska 7, 10)

 • svaki baci svoj štap, koji se pretvori u zmiju. Ali Aronov štap proguta njihove štapove. (Knjiga Izlaska 7, 12)


“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina