Found 267 Results for: Vojskama

 • Ali vi ste s puta zašli, uèinili ste da se mnogi o Zakon spotièu, raskinuli ste Savez Levijev - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 2, 8)

 • Svakog tko tako uèini, ma tko bio on, nek iskorijeni Jahve iz šatora Jakovljevih i izmeð onih koji prinose žrtvu Jahvi nad Vojskama! (Malahija 2, 12)

 • Jer ja mrzim otpuštanje žena - govori Jahve, Bog Izraelov - i onog koji nevjerom haljine svoje kalja - govori Jahve nad Vojskama! Poštujte dakle život svoj, ne budite nevjerni! (Malahija 2, 16)

 • Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doæi æe iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite i anðeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi veæ - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 3, 1)

 • Doæi æu k vama na sud i bit æu spreman svjedok protiv vraèeva i preljubnika, protiv onih koji se lažno kunu, protiv onih koji zakidaju plaæu radniku, udovici i siroti, protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 3, 5)

 • Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne èuvate ih. Vratite se meni, a ja æu se vratiti vama - govori Jahve nad Vojskama. Pitate: "Kako da se vratimo?" (Malahija 3, 7)

 • Donesite èitavu desetinu u riznicu da u mojoj kuæi bude hrane. Tada me iskušajte - govori Jahve nad Vojskama - neæu li vam otvoriti ustave nebeske i neæu li izliti na vas punom mjerom blagoslov, (Malahija 3, 10)

 • neæu li zbog vas zaprijetit skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 3, 11)

 • Svi æe vas narodi tad držati sretnima, jer æete biti zemlja blaženstva - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 3, 12)

 • Vi ipak pitate: "Što smo izmeðu sebe govorili protiv tebe?" Govorili ste: "Zaludu je Bogu služiti i kakva je korist što njegove èuvamo propise i žalosni hodimo pred Jahvom nad Vojskama. (Malahija 3, 14)

 • Moji æe biti, moja steèevina - govori Jahve nad Vojskama. U Dan koji spremam bit æu im milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi. (Malahija 3, 17)

 • Jer evo dan dolazi poput peæi užaren; oholi i zlikovci bit æe kao strnjika: dan koji se bliži spalit æe ih - govori Jahve nad Vojskama - da im neæe ostati ni korijena ni granèice. (Malahija 3, 19)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina