33. Djeèice, još sam malo s vama. Tražit æete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem sada i vama: kamo ja odlazim, vi ne možete doæi.
“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina