Druga poslanica Timoteju, 1

Biblija Hrvatski

1 Pavao, apostol Krista Isusa voljom Božjom, po obeæanju života, života u Kristu Isusu,

2 Timoteju, ljubljenom sinu: milost, milosrðe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega.

3 Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka èiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noæ i dan.

4 Sjetim se tvojih suza i zaželim vidjeti te da se napunim radosti

5 imajuæi na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi - onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam, i u tebi.

6 Poradi toga podsjeæam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku.

7 Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.

8 Ne stidi se stoga svjedoèanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanðelje, po snazi Boga

9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim - ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovjeènih,

10 a oèitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i uèini da zasja život i neraspadljivost - po evanðelju

11 za koje sam ja postavljen propovjednikom, apostolom i uèiteljem.

12 Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moæan poklad moj saèuvati za onaj Dan.

13 Uzorom neka ti budu zdrave rijeèi koje si od mene èuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu.

14 Lijepi poklad èuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.

15 Napustiše me, to znaš, svi u Aziji, meðu njima i Figel i Hermogen.

16 Neka Gospodin milosrðem podari Oneziforov dom jer me èesto osvježivao i nije se stidio mojih okova,

17 nego kad je bio u Rimu, brižljivo me potražio i našao.

18 Dao mu Gospodin naæi milosrðe u Gospodina u onaj Dan! A koliko je usluga u Efezu iskazao, to ti najbolje znaš.


Chapters: