Księga Liczb, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:

2 Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.

3 Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.

4 Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.

5 A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena - Elisur, syn Szedeura;

6 z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja;

7 z Judy - Nachszon, syn Amminadaba;

8 z Issachara - Netaneel, syn Suara;

9 z Zabulona - Eliab, syn Chelona.

10 Z synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura;

11 z Beniamina - Abidan, syn Gideoniego;

12 z Dana - Achijezer, syn Ammiszaddaja;

13 z Asera - Pagiel, syn Okrana;

14 z Gada - Eliasaf, syn Deuela;

15 z Neftalego - Achira, syn Enana.

16 Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.

17 Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.

18 Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim.

19 Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.

20 Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki

21 - spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.

22 Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki

23 - spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.

24 Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -

25 spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.

26 Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki

27 - spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.

28 Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki

29 - spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.

30 Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki

31 - spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.

32 Synów Józefa - synów Efraima ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -

33 spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.

34 Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki

35 - spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.

36 Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -

37 spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.

38 Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -

39 spisanych z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.

40 Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -

41 spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.

42 Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -

43 spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.

44 Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów - po jednym z każdego rodu.

45 Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż -

46 wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.

47 Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.

48 Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami:

49 Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.

50 Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy; oni będą nosić zarówno Przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.

51 Gdy Przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do Przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.

52 Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.

53 Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.

54 Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.


Chapters: