1 Księga Kronik, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Adam, Set, Enosz,

2 Kenan, Mahalaleel, Jered,

3 Henoch, Metuszelach, Lamek,

4 Noe, Sem, Cham i Jafet.

5 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.

6 Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

7 Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.

8 Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

9 Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.

10 Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.

11 Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,

12 Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.

13 Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta,

14 oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,

15 Chiwwity, Arkity, Synity,

16 Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.

17 Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.

18 Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach - Ebera.

19 Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego - Joktan.

20 Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,

21 Hadorama, Uzala, Dikli,

22 Ebala, Abimaela, Saby,

23 Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.

24 Sem, Arpachszad, Szelach,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nachor, Terach,

27 Abram, to jest Abraham.

28 Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.

29 Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,

30 Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,

31 Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.

32 Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: porodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.

33 Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury.

34 Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.

35 Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.

36 Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.

37 Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.

38 Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.

39 Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna.

40 Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.

41 Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.

42 Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran.

43 Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.

44 I umarł Bela, a królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.

45 Umarł Jobab i królował w jego miejsce Chuszam z kraju Temanitów.

46 Umarł Chuszam i królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit.

47 Umarł Hadad i królował w jego miejsce Samla z Masreki.

48 Umarł Samla i królował w jego miejsce Szaz Rechobot Nadrzecznego.

49 Umarł Szaul i królował w jego miejsce Baal-Chanan, syn Akbora.

50 Umarł Baal-Chanan i królował w jego miejsce Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba.

51 Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,

52 naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,

53 naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.


Chapters: